Induction Motor DKM (400W □104mm) Induction Motor DKM (300W □104mm) Induction Motor DKM (250W □104mm) Induction Motor DKM (200W □90mm) Induction Motor DKM (180W □90mm) Induction Motor DKM (150W □90mm) Induction Motor DKM (120W □90mm) Induction Motor DKM (90W □90mm) Induction Motor DKM (60W □90mm) Induction Motor DKM (40W □90mm) Induction Motor DKM (25W □80mm) Induction Motor DKM (15W □80mm) Induction Motor DKM (15W □70mm) Induction Motor DKM (10W □70mm) Induction Motor DKM (6W □70mm) Induction Motor DKM (6W □60mm) Induction Motor 6W đến 400W Brake Motor DKM (200W □90mm) Brake Motor DKM (180W □90mm) Brake Motor DKM (150W □90mm)

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : 0 VND
Để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại ngay
ZALO/ 0976 195 223 Đánh giá:  
Đánh giá của bạn:

Mô tả

Đại lý ủy quyền báo và phân phối Peei Moger

liên hệ: 0918195223

Liên hệ/zalo: 0976 195 223

 M-2IK6N-C G-2N100L, M-21K6N-C G-2N50L, M-5IK90U-CFVC G-5U5-KM-5IK90U-CFVC S-M20-A21 S-M20-K26 S-M80-A21 M-5RK150U-CFSV+G-5U15-K M-5RK90U-CFSV M-51K150A-SF M-51K150A-SF M-51K90A-CFM-5RK90U-CFV G-5U100-K M-3RK15N-C G-3N18-LM-5RK60U-SFSM-51K150U-AF M-MZK20GU-AF M-5RK90U-CFS M-5RK120C-CFS M-4RK25N-SS PU-23-2M-5RK150U-CFVB G-5U20-K C-S50-R04-12 M-5RK90U-CFSV G-4K60-K M-51K120U-CFVM-4RK25N-C S-S24-A26-2 M-5RK150U-CFC S-S50-A26-4 M-51K60N-SF M-2RK6N-CM-2RK6N-CS G-2N15-L M-5IK90U-CFVC M-5IK150U-SPE M-5RK150U-CF/G-5U10-K M-5RK150U-CFV+G-5U3-K US-5I150A-C M-2IK6N-CV G-2N36-L G-4N18-K M-3IK15N-CV S-S50-A26-4 M-4R25N-CS G-4N15-L M-5IK90U-CFC G-5U100-K M-5IK90U-CFVC G-5U20-K M-5RK150U-CFSV,M-3RK15N-C US-51150A-C US-5190A-C-1, M-51K60U-CFV M-51K90U-SFS-S50-K26 M-41K25N-A S-S50-A26-4 M-5IK90N-CFV G-5N50-L M-41K25N-CVM-5RK40N-CSV M-51K40N-CV M-51K60U-SFM-5RK90U-CFSV M-3IK15N-A G-3N30-L M-2IK6GN-CS G-5U20K M-51K40N-CM-5RK60N-CFSV M-5IK90A-CRV M-5IK120A-CRVM-51K90U-SF G-5U10X-K G-5U75-K M-5RK90N-CFSV M-5RK60N-CFVSG-2GN20-K M-3RK15A-C G-3N3.6-KU-S50-X26-402 M-5RK90U-CFSV M-4RK25N-C G-4N18-K M-5IK60U-CFV G-5U100-K M-5IK150U-CFVC M-51K150U-CFV+G-5U3-K S-S50-A26-4 G-5U100-K S-M80-A21 M-41K25N-C G-4N15-L G-4N-5-LS-S50-K26 M-5RK60N-CFSV G-5N50-K M-51K90-SF M-5IK120U-CFV, S-S50-A26-4 M-5IK40N-220V G-5N10-K M-3RK15N-CS G-3N180-K M-31K15N-AM-5K60U-CFM-4RK25N-SSM-5rk90u-sfse M-5rk120u-sfse G-5u7.5k M-51K90U-CFC M-41K25N-CVC M-5RK60N-CFSV M-2RK6N-C G-2N100-LG-4N18-L S-S24-A26-2 M-51K90U-SF G-5A10X-K001 US-5R150A-C-1 US-5I90A-C-1 G-5U30-K,RATIO1:30 M-5RK90U-CFSV PU-23-2 M-5IK90A-CRV G-5U10-K M-4RK25N-SS M-5IK150U-SF G-5U10X-K G-5U90-K M-5IK90U-CFV M-31K15N-CVG-3N30-L M-41K25N-A M-51K60U-CFVM-51K60A-SFW 5IK90GS-SF M-4RK25N-SSM-51K60U-CFV G-5U6-K M-51K150U-CRVM-5RK90U-CFSV, -5U25-K M-51K40GN-S M-51K60N- M-51K90GN-SM-51K90A-SF M-51K90A-CFVM-51K120N-CVS-S50-A26-4 G-5U10-KM-51K90N-CVM-4RK25N-CS M-5IK60U-SF M-51K90U-SF M-5RK60N-CFV G-2N90-KH M-21K6N-C M-51K60A-CFWUS-3I15A-C M-3IK15N-CV G-3N15-K M-4RK25N-C G-4N150-KS-M40-A31 S-M10-IS26 S-S50-A26-4M-5IK120U-CFC M-5IK60N-CFC M-5IK90U-SF G-5U75-K S-S50-A26-3 G-5N10-K M-51K90GU-SF GN-5GU75-K M-41K25A-C M51K90A-C M-51K120A-C M-51K40A-C M-31K15A-CS-M10-K26 M-5RK90U-CFSV PU-23-2G-2N10-L G-4N20-L M-51K90A-SF M-51K120A-SFG-5N100-K G-3N30-K M-51K60A-SFM-5IK90U-CFV M-51K90U-STF G-5U5-K S-M10-A21 S-M20-K26S-M10-K26 US-51150A-C-1M-51K120U-SF G-3N36-K G-4 CFM-21K6N-CV M-51K90U-CFV M-51K60U-CFVm-5rk60u-sfsM-51K90U-SF , M-5IK90U-CFVM-5RK90U-CFS M-51K90U-CF G-5U15-KM-51K90A-CFV US51K90A-C M-51K60U-SF G-5U12.6-K M-51K90U-C G-5U150-KM-5IK90U-CFVC M-5IK90U-CFV G-4N-10-L G-4N18-K G-4N120-KM-51K40N-CG-5N100-K SS-216A-C G-3N30-K M-51K40N-S M51K60N-S M-21K6N-CVM-51K60U-SF G-5N10X-K G-5U10-K G-5N50-K M-5IK60U-CF G-5U36-K G-5U75-K G-5U50-K M-51K90U-SFS M-51K90U-SFT M-51K90N-CFVC M-5RK90U-SFSM-31K15N-CV G-3N5-KM-5RK120U-SFS M-2IK6N-C M51K60U-CFVC M-51K120U-CFVC G-5U15-K M-2IK6N-CV US-216A-A G-2N40-K M-2RK6N-CS G-2N9-K M-5IK60N-CFVD G-5U10X-K M-5IK40N-CVG-5U36-K M-5RK90U-SFS M-4RK25N-C G-4N3-L M-2RK6N-C G-2N180-L M-5RK60N-CF M-5RK90N-CF G-5N180K M-51K90GU-SFM-5RK150U-CFBV/ US-5I150A-C-1/G-5U20-K M-4PK25N-CV G-4N150-K M-51K60U-SF G-5U5-KM-3RK15N-CS M-51K120U-SF M-51K40N-S M-51K60N-CFM-5RK40N-CS PE-EIC-M10 24V 15W M-2RK6N-C G-2N180-K M-5IK60N-CF M-5IK90N-CF M-5IK120N-CFM-4IK25N-C/G-4N12.5-K M-5RK120U-CFS/G-5U5-K M-5RK150U-CFVM-21K6N-C G-2N60-K G-2N10X-KUS-4I25A-C-1US-5I60A-C-1 US5I90A-C-1 S-S50-A26-4 GH-03050-K M-51K60A-SFW M-51K90A-SFW M-51K120A-SFW M-41K25A-A M-51K60N-CF G-5N150-K M-51K90N-CF M-51K120N-CF M-5RK60U-CFS US-51120A-C-1M-5IK40N-S SS-216A-C-B US-216A-CS-M80-A21 S-S50-A26-4 M-5IK60U-CFV G-5U5-K M-41K25N-C M-51K40N-C M-51K60N-C M-3RK15A-CS M-5IK120U-CFVC M-51K60N-CF G-5N150-K G-5N60-KG-5N120-K M-5IK60N-CFC S-S50-A26-3 G-5N10-K M-5IK40N-CC M-3IK15N-C G-3N30-K M-31K15N-CM-31K15N-CV M-3RK15N-CS, M-21K6N-C G-2N10-K M-41K25N-C G-4N20-K G-5N150-K G-4N120-K G-4N50-KM-5IK90U-SF G-5U75-K M-51K90U-SFSM-5IK90U-SF G-5U75-KM-51K90A-CFV M-51K40A-CV M-41K25N-CV M-31K15N-C M-51K60U-SF M-51K40N-S M-41K25N-S M-51K90U-CFSV M-5IK90U-CFV M-51K60N-S M-4IK25N-C G-4N15-L M-51K90N-S M-51K90U-SFS M-51K60N-CFS M-51K40N-CFV M-51K60A-SF M-51K60U-SFM-51K40N-C M-51K90N-CF M-51K120N-CF M-51K40N-C M-41K25N-C M-31K15N-C M-21K6N-CG-5U100-K M-5IK60A-CFV M-51K120N-CFV M-51K90A-CFVM-51K90U-CFVC M-51K40A-CFVM-41K25N-S G-4N180-K M-51K60N-S M-51K90A-SF M-51K60A-SF M-51K120A-SF M-51K60N-S M-51K90N-S M-5IK90N-CFVC M-51K60N-SF M-51K90N-SF M-51K120N-SF M-51K90U-SF M-51K90N-SFSS-S50-A26-4 M-3RK15N-C G-3N15-KC-S50-R04-12 S-S50-A26-4 US-5I90A-C-1, US-5IK90A-C-1 M-3RK15N-C M-51K40N-C M-41K25N-CFC M-51K40N-CFCM-4IK25N-C G-4N-15-LM-51K90N-CFV M-41K25N-CVC M-51K120U-CVC M-4RK25N-C M-5RK40N-C M-5RK60N-C M-5RK90N-C M-5RK120N-C, M-41K25N-CVC SS-216A-CBS-S50-A26-4 M-51K60N-CF M-21K6N-CS G-2N60-KM-4IK25N-CVC M-5RK90U-SFS M-51K90A-CFV US51K90A-C G-5N150K G-5N150-K M-51K60N-CSV M-51K90N-CFC M-51K60N-CFVC M-4RK25N-CS M-3RK15N-CS US-51150A-C G-5U40-K M-41K25N-C G-4N15-L M-21K6N-CS M-51K120U-CFVG-5U5-K M-4IK25N-C M-3IK15N-C M-5IK40N-C M-5IK60N-C M-41K25N-S M-51K40N-S M-51K60N-S M-51K90N-S M-51K120N-S M-5IK90N-C M-5IK120N-CM-5RK90U-AFS G-5N12.5-K G-5N12.5-LM-5IK90U-SFT G-5U50-K G-5U5-K G-4N20-L G-5N12.5-L M-3RK15N-CS M-41K25N-CC C-M10-F01S-M80-A21M-2IK6N-C M-3IK15N-C M-21K6N-C M-31K15N-C M-41K25N-C M-51K40N-CS-M40-A21 S-S50-K26 SS-216A-C M-5IK40N-C G-5N30-K G-5N10X-K G-3N12.5-K G-4N20-K G-3N150-L 3GN150L G-5U75-K G-5U25-KM-31K15N-C G-3N9-K M-41K25N-C G-4N180-K G-4N20-K M-31K15N-C M-51K40N-C M-51K50N-C M-51K20N-C M-4RK25N-CSM-5TK20N-C G-5N7.5-K M-4IK25N-CC G-4N50-K M-3IK15N-C G-3N15-K M-41K25N-CC M-31K15N-C M-3RK15N-CS M-51K60N-CFVC C-M10, B-M10, G-5U20-K M-51K60U-CFV G-5U60-K G-5U12.5-K G-4N20-K G-4N25-L G-5N25-L M-51K20U-CFVC M-41K25N-S M-51K40N-S M-51K60N-S M-51K90N-S M-51K120N-S M-51K90N-CFC M-51K90N-SF M-51K60N-SF M-41K25N-S M-51K40N-SF M-51K120N-SFS M-51K90A-CFVS-S50-A26-3 S-S50-A21 US-5I90A-C 5M-3IK15A-A M-3IK15A-C M-2RK6N-CS M-3IK15A-S3M-3IK15A-CV M-3IK15A-AB M-3IK15A-CB M-3RK15N-CS M-5RK40N-CS M-3IK15N-C M-2IK6N-C G-3N180-K G-3N9-KM-3IK15A-B M-3IK15A-SV M-3IK15A-CS M-3IK15A-CB M-51K60A-SFC M-5IK60A-SFC M-3RK15A-A M-3RK15A-C M-3RK15A-S3 M-3RK15A-CV M-3RK15A-AB M-3RK15A-CB M-3RK15A-B M-3RK15A-SV M-3RK15A-CS M-3RK15A-CB M-5RK40N-C M-5IK90U-SF M-5RK90U-SRT G-5U10X-K G-5U60-K M-41K25N-CC G-4N15-KM-51K60N-CF M-31K15A-A M-31K15A-C M-31K15A-S3 M-31K15A-CV M-31K15A-ABM-31K15A-CB M-41K25A-C M-2IK6N-C G-2N100L M-4IK25A-C M-5IK60N-SFC M-51K60N-SFC M-51K60N-CF S-M50-A26-4 S-S50-A26-4 US-5160A-C US-5160A-C-1 M91-90S-C M9U100B S-S50-A26-4M-31K15A-B M-31K15A-SV M-31K15A-CS M-31K15A-CB M-3IK15N-CSM-2IK6A-A M-2IK6A-C M-2IK6A-S3 M-2IK6A-CV M-2IK6A-AB M-2IK6A-CB M-2IK6A-B M-2IK6A-SV M-2IK6A-CS M-2IK6A-CB M-3IK15N-A M-2RK6A-A M-2RK6A-C M-2RK6A-S3 M-2RK6A-CV M-2RK6A-AB M-2RK6A-CB M-2RK6A-B M-2RK6A-SV M-2RK6A-CS M-2RK6A-CB M-21K6A-A M-21K6A-C M-21K6A-S3 M-21K6A-CV M-21K6A-AB M-21K6A-CB M-21K6A-B M-21K6A-SV M-21K6A-CS M-21K6A-CB M-4IK25A-A M-4IK25A-C M-4IK25A-S3 M-4IK25A-CV M-4IK25A-AB M-4IK25A-CB M-4IK25A-B M-4IK25A-SV M-4IK25A-CS M-4IK25A-CB M-4RK25A-A M-4RK25A-C M-4RK25A-S3 M-4RK25A-CV M-4RK25A-AB M-4RK25A-CB M-51K90U-CFVC M-4RK25A-B M-4RK25A-SV M-4RK25A-CS M-4RK25A-CB M-41K25A-A M-41K25A-C M-41K25A-S3 M-41K25A-CV M-41K25A-AB M-41K25A-CB M-51K60A-SF M-51K40N-CV M-41K25N-CV G-5U3-K M-41K25A-B M-41K25A-SV M-41K25A-CS M-41K25A-CB M-5IK40A-A M-5IK40A-C M-5IK40A-S3 M-5IK40A-CV M-5IK40A-AB M-5IK40A-CB M-5IK40A-B M-5IK40A-SV M-5IK40A-CS M-5IK40A-CB M-5RK40A-A M-5RK40A-C M-5RK40A-S3 M-5RK40A-CV M-5RK40A-AB M-5RK40A-CB M-5RK40A-B M-5RK40A-SV M-5RK40A-CS M-5RK40A-CB M-51K40A-ABM-51K40A-C M-51K40A-S3 M-51K40A-CV M-51K40A-AB M-51K40A-CB M-51K40A-B M-51K40A-SV M-51K40A-CS M-51K40A-CB M-5IK60A-A M-5IK60A-C M-5IK60A-S3 M-5IK60A-CV M-5IK60A-AB M-5IK60A-CB M-5IK60A-B M-5IK60A-SV M-5IK60A-CS M-5IK60A-CB M-5RK60A-A M-5RK60A-C M-5RK60A-S3 M-5RK60A-CV M-5RK60A-AB M-5RK60A-CB M-5RK60A-B M-5RK60A-SV M-5RK60A-CS M-5RK60A-CB M-51K60A-A M-51K60A-C M-51K60A-S3 M-51K60A-CV M-51K60A-AB M-51K60A-CB M-51K60A-B M-51K60A-SV M-51K60A-CS M-51K60A-CB M-5IK90A-A M-5IK90A-C M-5IK90A-S3 M-5IK90A-CV M-5IK90A-AB M-5IK90A-CB M-5IK90A-B M-5IK90A-SV M-5IK90A-CS M-5IK90A-CB M-5RK90A-A M-5IK90U-AV M-5IK90U-ABS M-5RK90U-A M-5RK90U-AV M-5RK60U-CBS M-51K90U-A M-51K90U-AV M-51K90U-ABSM-5IK120U-A M-5IK120U-AV M-5IK120U-ABS M-5RK120U-A M-5RK120U-AV M-5RK120U-CBS M-51K120U-A M-51K120U-AV M-51K120U-ABSM-5IK150U-A M-5IK150U-AV M-5IK150U-ABS M-5RK150U-A M-5RK150U-AV M-5RK150U-CBS M-51K150U-A M-51K150U-AV M-51K150U-ABSG-2N3-K G-2N5-K G-2N6-K G-2N9-K G-2N10-K G-2N15-K G-218-K G-2N20-K G-2N25-K G-2N30-K G-2N36-KG-2N50-K G-2N60-K G-2N75-K G-2N90-K G-2N100-K G-2N120-K G-2N150-KG-2N180-K G-2N200-K G-2N250-K G-2N300-K G-2N360-K G-2N500-K G-2N600-K G-2N750-K G-2N900-K G-2N1000-K G-2N1200-K G-2N1500-K G-2N1800-KG-3N3-K G-3N5-K G-3N6-K G-3N9-K G-3N10-K G-3N15-K G-3N18-K G-3N20-K G-3N25-K G-3N30-K G-3N36-KG-3N50-K G-3N60-K G-3N75-K G-3N90-K G-3N100-K G-3N120-K G-3N150-KG-3N180-K G-3N200-K G-3N250-K G-3N300-K G-3N360-K G-3N500-K G-3N600-K G-3N750-K G-3N900-K G-3N1000-K G-3N1200-K G-3N1500-K G-3N1800-KG-4N3-K G-4N5-K G-4N6-K G-4N9-K G-4N10-K G-4N15-K G-4N18-K G-4N20-K G-4N25-K G-4N30-K G-4N36-KG-4N50-K G-4N60-K G-4N75-K G-4N90-K G-4N100-K G-4N120-K G-4N150-KG-4N180-K G-4N200-K G-4N250-K G-4N300-K G-4N360-K G-4N500-K G-4N600-K G-4N750-K G-4N900-K G-4N1000-K G-4N1200-K G-4N1500-K G-4N1800-K G-5N3-K G-5N5-K G-5N6-K G-5N9-K G-5N10-K G-5N15-K G-5N18-K G-5N20-K G-5N25-K G-5N30-K G-5N36-KG-5N50-K G-5N60-K G-5N75-K G-5N90-K G-5N100-K G-5N120-K G-5N150-KG-5N180-K G-5N200-K G-5N250-K G-5N300-K G-5N360-K G-5N500-K G-5N600-K G-5N750-K G-5N900-K G-5N1000-K G-5N1200-K G-5N1500-K G-5N1800-KG-5U3-K *** G-5U5-K G-5U6-K *** G-5U9-K G-5U10-K*** G-5U15-K G-5U18-K G-5U20-K G-5U25-K G-5U30-K G-5U36-KG-5U50-K G-5U60-K G-5U75-K G-5U90-K G-5U100-K G-5U120-K G-5U150-KG-5U180-K G-5U200-K G-5U250-K G-5U300-K G-5U360-K G-5U500-K G-5U600-K G-5U750-K G-5U900-K G-5U1000-K G-5U1200-K G-5U1500-K G-5U1800-K m-51k90n-cfvc M-51K60N-CVFCAPH-02 APH-05 APH-1 APH-2 APH-3 APH-5 *** VR-05 VR-1 VR-2 VR-3 APH-02BS APH-05BS APH-1BS APH-2BS APH-3BS APH-5BS APH-I VR-I AHW-02 AHW-05 AHW-1 AHW-2 AHW-3 AHW-5 PS-86 PS-98 APH-IBS PS-106 PS-124 AS-86 AS-106 AS-124 S-S50-A21 S-M10-A21 S-M20-A21 S-M40-A21 S-M80-A21 S-T16-A21 S-S50-K25 S-M10-K25 S-M20-K25 S-M20-K25 S-M40-K25 S-M80-K25 S-M40-A21 S-M40-A23 S-M40-K25 S-S24-A-26-1 S-S24-A26-2 S-S50-A26-4 S-S50-A21 S-M10-A21 S-M20-A21 S-M40-A21 S-M80-A21 S-M80-A21 S-T16-A21 S-S50-A22 S-M10-A22 S-M20-A22 S-M40-A22 S-M80-A22 S-T16-A22 S-T32-A22 S-S50-A23 S-M10-A23 S-M20-A23 S-M40-A23 S-M80-A23 S-T16-A23 S-T32-A23 S-S50-A31 S-M10-A31 S-M20-A31 S-M40-A31 S-M80-A31 S-T16-A31 S-S50-K25 S-M10-K25 S-M20-K25 S-M40-K25 S-M80-K25 S-S50-K26 S-M10-K26 S-M20-K26 S-M40-K26 S-M80-K26 M-4IK25AN-S M-5IK40AN-S、M-5IK60AN/U-SF, M-5IK90AN-SF、M-5IK120AN-SF M-5IK150AN-SF M-5RK90AU-SFM-4IK25A-S M-5IK40A-S M-5IK60A-SF, M-5IK90A-SF M-5IK120A-SF, M-5IK150A-SF M-5RK90A-SFM-2IK6AN-A, M-3IK15AN-A, M-4IK25AN-A, M-5IK40AN-A(CM-5IK60AN/U-A M-5IK90AU-A M-5IK120AU-A FM-5IK150AU-ACF G-2N180-K G-2N200-K G-2N250-K G-2N300-K G-2N360-K G-2N500-K G-2N600-K G-2N750-K G-2N900-K G-2N1000-K G-2N1200-K G-2N1500-K G-2N1800-K G-3N3-K *** G-3N5-K G-3N6-K *** G-3N9-K G-3N10-K *** G-3N15-K G-3N18-K G-3N20-K G-3N25-K G-3N30-K G-3N36-KG-3N50-K G-3N60-K G-3N75-K G-3N90-K G-3N100-K G-3N120-K G-3N150K G-3N180-K G-3N200-K G-3N250-K G-3N300-K G-3N360-K G-3N500-K G-3N600-K G-3N750-K G-3N900-K G-3N1000-K G-3N1200-K G-3N1500-K G-3N1800-K G-4N3-K *** G-4N5-K G-4N6-K G-4N9-K G-4N10-K G-4N15-K G-4N18-K G-4N20-K G-4N25-K G-4N30-K G-4N36-K G-4N50-K G-4N60-K G-4N75-K G-4N90-K G-4N100-K G-4N120-K G-4N150K G-4N180-K G-4N200-K G-4N250-K G-4N300-K G-4N360-K G-4N500-K G-4N600-K G-4N750-K G-4N900-K G-4N1000-K G-4N1200-K G-4N1500-K G-4N1800-K G-5N3-K G-4N5-K G-5N6-K G-5N9-K G-5N10-K G-5N15-K G-5N18-K G-5N20-K G-5N25-K G-5N30-K G-5N36-K G-5N50-K G-5N60-K G-5N75-K G-5N90-K G-5N100-K G-5N120-K G-5N150K G-5N180-K G-5N200-K G-5N250-K G-5N300-K G-5N360-K G-5N500-K G-5N600-K G-5N750-K G-5N900-K G-5N1000-K G-5N1200-K M-5RK90A-C M-5RK90A-S3 M-5RK90A-CV M-5RK90A-AB M-5RK90A-CB M-5RK90A-B M-5RK90A-SV M-5RK90A-CS M-5RK90A-CB M-51K90A-A M-51K90A-C M-51K90A-S3 M-51K90A-CV M-51K90A-AB M-51K90A-CB M-51K90A-B M-51K90A-SV M-51K90A-CS M-51K90A-CB M-5IK120A-A M-5IK120A-C M-5IK120A-S3 M-5IK120A-CV M-5IK120A-AB M-5IK120A-CB M-5IK120A-B M-5IK120A-SV M-5IK120A-CS M-5IK120A-CB M-5RK120A-A M-5RK120A-C M-5RK120A-S3 M-5RK120A-CV M-5RK120A-AB M-5RK120A-CB M-5RK120A-B M-5RK120A-SV M-5RK120A-CS M-5RK120A-CB M-51K120A-A M-51K120A-C M-51K120A-S3 M-51K120A-CV M-51K120A-AB M-51K120A-CB M-51K120A-B M-51K120A-SV M-51K120A-CS M-51K120A-CB, US-4I25A-C-1 US-2I6A-C-1 US-3I15A-C-1 US-5I40A-C-1 US-5I60A-C-1 US-5I90A-C-1 US-5I120A-C-1 US-5I150A-C-1 US-4125A-C-1 US-216A-C-1 US-3115A-C-1 US-5140A-C-1 US-5160A-C-1 US-5190A-C-1 US-51120A-C-1 US-51150A-C-1 US-4I25A-A-1 US-2I6A-A-1 US-3I15A-C-1 US-5I40A-A-1 US-5I60A-A-1 US-5I90A-A-1 US-5I120A-A-1 US-5I150A-A-1 US-4125A-A-1 US-216A-A-1 US-3115A-A-1 US-5140A-A-1 US-5160A-A-1 US-5190A-A-1 US-51120A-A-1 US-51150A-A-1 , SS-216A-C SS-216A-A SS-216A-BM-3IK15N-C M-5IK40N-ST M-4IK25N-ST, G-3N30-L G-4N20-L, M-2IK6N-C M-2IK6N-CV M-2IK6N-CBS M-2RK6N-C M-2RK6N-CV M-2RK6N-CBS S-S24-A26-2M-21K6N-C M-21K6N-CV M-21K6N-CBS ,M-3IK15N-C M-3IK15N-CV M-3IK15N-CBS M-3RK15N-C M-3RK15N-CV M-3RK15N-CBS m-51k60a-sf M-3RK15N-C M-5IK40N-CV M-5IK60N-CFV M-5IK60U-CFV, M-31K15N-C M-31K15N-CV M-31K15N-CBSM-4IK25N-C M-4IK25N-CV M-4IK25N-CBS M-4RK25N-C M-4RK25N-CV M-4RK25N-CBS M-41K25N-C M-41K25N-CV M-41K25N-CBSM-5IK40N-C M-5IK40N-CV M-5IK40N-CBS M-5RK40N-C M-5RK40N-CV M-5RK40N-CBS M-51K40N-C M-51K40N-CV M-51K40N-CBSM-2IK6N-A M-2IK6N-AV M-2IK6N-ABS M-2RK6N-A M-2RK6N-AV M-2RK6N-ABS G-2N60-LM-21K6N-A M-21K6N-AV M-21K6N-ABSM-3IK15N-A M-3IK15N-AV M-3IK15N-ABS M-3RK15N-A M-3RK15N-AV M-3RK15N-ABS M-31K15N-A M-31K15N-AV M-31K15N-ABSM-4IK25N-A M-4IK25N-AV M-4IK25N-ABS M-4RK25N-A M-4RK25N-AV M-4RK25N-ABS M-41K25N-A M-41K25N-AV M-41K25N-ABSM-5IK40N-A M-5IK40N-AV M-5IK40N-ABS M-5RK40N-A M-5RK40N-AV M-5RK40N-ABS M-51K40N-A M-51K40N-AV M-51K40N-ABSM-5IK60N-C M-5IK60N-CV M-5IK60N-CBS M-5RK60N-C M-5RK60N-CV M-5RK60N-CBS M-51K60N-C M-51K60N-CV M-51K60N-CBSM-5IK60U-C M-5IK60U-CV M-5IK60U-CBS M-5RK60U-C M-5RK60U-CV M-5RK60U-CBS M-51K60U-C M-51K60U-CV M-51K60U-CBSM-5IK60N-A M-5IK60N-AV M-5IK60N-ABS M-5RK60N-A M-5RK60N-AV M-5RK60N-ABS M-51K60N-A M-51K60N-AV M-51K60N-ABSM-5IK60U-A M-5IK60U-AV M-5IK60U-ABS M-5RK60U-A M-5RK60U-AV M-5RK60U-CBS M-3IK15N-CV M-4IK25N-CVM-51K60U-A M-51K60U-AV M-51K60U-ABSM-5IK90U-ALiên hệ/zalo: 0976 195 223


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG

Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 0976195223

Hotline: 0918195223

Email: thelinhttht@gmail.com            Email: dkmkorea@gmail.com

Website: http://dkmmotor.mov.mn/

Đang truy cập: 1
Trong ngày: 8
Trong tuần: 413
Lượt truy cập: 1869333

Induction Motor DKM (6W □60mm)

8CSDGE-15G

FX1000A

6SDGE-6G

động cơ sesame

7SDGE-6G

Giảm tốc dkm

9GBK9BMH

BRAKE  SPEED CONTROL MOTOR SPG 40W(􄦠90㎜)

9PBK7.5BH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG

Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 0976195223

Hotline: 0918195223

Email: thelinhttht@gmail.com            Email: dkmkorea@gmail.com

Website: http://dkmmotor.mov.mn/