Induction Motor DKM (400W □104mm) Induction Motor DKM (300W □104mm) Induction Motor DKM (250W □104mm) Induction Motor DKM (200W □90mm) Induction Motor DKM (180W □90mm) Induction Motor DKM (150W □90mm) Induction Motor DKM (120W □90mm) Induction Motor DKM (90W □90mm) Induction Motor DKM (60W □90mm) Induction Motor DKM (40W □90mm) Induction Motor DKM (25W □80mm) Induction Motor DKM (15W □80mm) Induction Motor DKM (15W □70mm) Induction Motor DKM (10W □70mm) Induction Motor DKM (6W □70mm) Induction Motor DKM (6W □60mm) Induction Motor 6W đến 400W Brake Motor DKM (200W □90mm) Brake Motor DKM (180W □90mm) Brake Motor DKM (150W □90mm)

Induction Motor DKM (400W □104mm)

- Model: 10IDG6-400FU-T, 10IDD6-400F-T, 10IDK6-400F-T, 10IDG6-400FWH-T, 10IDG7-400FU-T, 10IDD7-400F-T, 10IDK7-400F-T, 10IDG7-400FWH-T, 10IDG8-400FU-T, 10IDD8-400F-T, 10IDK8-400F-T, 10IDG8-400FWH-T

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

Induction Motor DKM (300W □104mm)

- Model: 10IDG6-300FU-T, 10IDD6-300F-T, 10IDK6-300F-T, 10IDG6-300FWH-T, 10IDG7-300FU-T, 10IDD7-300F-T, 10IDK7-300F-T, 10IDG7-300FWH-T, 10IDG8-300FU-T, 10IDD8-300F-T, 10IDK8-300F-T, 10IDG8-300FWH-T

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

Induction Motor DKM (250W □104mm)

- Model: 10IDG6-250FU-T, 10IDD6-250F-T, 10IDK6-250F-T, 10IDG6-250FWH-T, 10IDG7-250FU-T, 10IDD7-250F-T, 10IDK7-250F-T, 10IDG7-250FWH-T, 10IDG8-250FU-T, 10IDD8-250F-T, 10IDK8-250F-T, 10IDG8-250FWH-T

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

Induction Motor DKM (200W □90mm)

Model: 9IDGA-200FP. 9IDGD-200FP. 9IDGE-200FP. 9IDGG-200FP. 9IDGK-200FP. 9IDGA-200FP. 9IDGA-200FH. 9IDGD-200FH. 9IDGE-200FH. 9IDGG-200FH. 9IDGK-200FH. 9IDGA-200FH. 9IDGA-200FW. 9IDGD-200FW. 9IDGE-200FW. 9IDGG-200FW. 9IDGK-200FW. 9IDGA-200FW. 9IDGA-200FWH. 9IDGD-200FWH. 9IDGE-200FWH. 9IDGG-200FWH. 9IDGK-200FWH. 9IDGA-200FWH. 9IDDA-200F. 9IDDD-200F. 9IDDE-200F. 9IDDG-200F. 9IDDK-200F. 9IDKA-200F. 9IDKD-200F. 9IDKE-200F. 9IDKG-200F. 9IDKK-200F. 9IDGA-200FP-T. 9IDGD-200FP-T. 9IDGE-200FP-T. 9IDGG-200FP-T. 9IDGK-200FP-T. 9IDGA-200FP-T. 9IDGA-200FH-T. 9IDGD-200FH-T. 9IDGE-200FH-T. 9IDGG-200FH-T. 9IDGK-200FH-T. 9IDGG-200FW-T. 9IDGK-200FW-T. 9IDGA-200FW-T. 9IDGA-200FWH-T. 9IDGD-200FWH-T. 9IDGE-200FWH-T. 9IDGG-200FWH-T. 9IDGK-200FWH-T. 9IDGA-200FWH-T. 9IDDA-200F-T. 9IDDD-200F-T. 9IDDE-200F-T. 9IDDG-200F-T. 9IDDK-200F-T. 9IDKA-200F-T. 9IDKD-200F-T. 9IDKE-200F-T. 9IDKG-200F-T. 9IDKK-200F-T.

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

Induction Motor DKM (180W □90mm)

Model: 9IDGA-180FP. 9IDGD-180FP. 9IDGE-180FP. 9IDGG-180FP. 9IDGK-180FP. 9IDGA-180FP. 9IDGA-180FH. 9IDGD-180FH. 9IDGE-180FH. 9IDGG-180FH. 9IDGK-180FH. 9IDGA-180FH. 9IDGA-180FW. 9IDGD-180FW. 9IDGE-180FW. 9IDGG-180FW. 9IDGK-180FW. 9IDGA-180FW. 9IDGA-180FWH. 9IDGD-180FWH. 9IDGE-180FWH. 9IDGG-180FWH. 9IDGK-180FWH. 9IDGA-180FWH. 9IDDA-180F. 9IDDD-180F. 9IDDE-180F. 9IDDG-180F. 9IDDK-180F. 9IDKA-180F. 9IDKD-180F. 9IDKE-180F. 9IDKG-180F. 9IDKK-180F. 9IDGA-180FP-T. 9IDGD-180FP-T. 9IDGE-180FP-T. 9IDGG-180FP-T. 9IDGK-180FP-T. 9IDGA-180FP-T. 9IDGA-180FH-T. 9IDGD-180FH-T. 9IDGE-180FH-T. 9IDGG-180FH-T. 9IDGK-180FH-T. 9IDGG-180FW-T. 9IDGK-180FW-T. 9IDGA-180FW-T. 9IDGA-180FWH-T. 9IDGD-180FWH-T. 9IDGE-180FWH-T. 9IDGG-180FWH-T. 9IDGK-180FWH-T. 9IDGA-180FWH-T. 9IDDA-180F-T. 9IDDD-180F-T. 9IDDE-180F-T. 9IDDG-180F-T. 9IDDK-180F-T. 9IDKA-180F-T. 9IDKD-180F-T. 9IDKE-180F-T. 9IDKG-180F-T. 9IDKK-180F-T.

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

Induction Motor DKM (150W □90mm)

- Model: 9IDGA-150FP. 9IDGD-150FP. 9IDGE-150FP. 9IDGG-150FP. 9IDGK-150FP. 9IDGA-150FP. 9IDGA-150FH. 9IDGD-150FH. 9IDGE-150FH. 9IDGG-150FH. 9IDGK-150FH. 9IDGA-150FH. 9IDGA-150FW. 9IDGD-150FW. 9IDGE-150FW. 9IDGG-150FW. 9IDGK-150FW. 9IDGA-150FW. 9IDGA-150FWH. 9IDGD-150FWH. 9IDGE-150FWH. 9IDGG-150FWH. 9IDGK-150FWH. 9IDGA-150FWH. 9IDDA-150F. 9IDDD-150F. 9IDDE-150F. 9IDDG-150F. 9IDDK-150F. 9IDKA-150F. 9IDKD-150F. 9IDKE-150F. 9IDKG-150F. 9IDKK-150F. 9IDGA-150FP-T. 9IDGD-150FP-T. 9IDGE-150FP-T. 9IDGG-150FP-T. 9IDGK-150FP-T. 9IDGA-150FP-T. 9IDGA-150FH-T. 9IDGD-150FH-T. 9IDGE-150FH-T. 9IDGG-150FH-T. 9IDGK-150FH-T. 9IDGG-150FW-T. 9IDGK-150FW-T. 9IDGA-150FW-T. 9IDGA-150FWH-T. 9IDGD-150FWH-T. 9IDGE-150FWH-T. 9IDGG-150FWH-T. 9IDGK-150FWH-T. 9IDGA-150FWH-T. 9IDDA-150F-T. 9IDDD-150F-T. 9IDDE-150F-T. 9IDDG-150F-T. 9IDDK-150F-T. 9IDKA-150F-T. 9IDKD-150F-T. 9IDKE-150F-T. 9IDKG-150F-T. 9IDKK-150F-T.

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

Induction Motor DKM (120W □90mm)

- Model: 9IDGA-120FP. 9IDGD-120FP. 9IDGE-120FP. 9IDGG-120FP. 9IDGK-120FP. 9IDGA-120FP. 9IDGA-120FH. 9IDGD-120FH. 9IDGE-120FH. 9IDGG-120FH. 9IDGK-120FH. 9IDGA-120FH. 9IDGA-120FW. 9IDGD-120FW. 9IDGE-120FW. 9IDGG-120FW. 9IDGK-120FW. 9IDGA-120FW. 9IDGA-120FWH. 9IDGD-120FWH. 9IDGE-120FWH. 9IDGG-120FWH. 9IDGK-120FWH. 9IDGA-120FWH. 9IDDA-120F. 9IDDD-120F. 9IDDE-120F. 9IDDG-120F. 9IDDK-120F. 9IDKA-120F. 9IDKD-120F. 9IDKE-120F. 9IDKG-120F. 9IDKK-120F. 9IDGA-120FP-T. 9IDGD-120FP-T. 9IDGE-120FP-T. 9IDGG-120FP-T. 9IDGK-120FP-T. 9IDGA-120FP-T. 9IDGA-120FH-T. 9IDGD-120FH-T. 9IDGE-120FH-T. 9IDGG-120FH-T. 9IDGK-120FH-T. 9IDGA-120FH-T. 9IDGA-120FW-T. 9IDGD-120FW-T. 9IDGE-120FW-T. 9IDGG-120FW-T. 9IDGK-120FW-T. 9IDGA-120FW-T. 9IDGA-120FWH-T. 9IDGD-120FWH-T. 9IDGE-120FWH-T. 9IDGG-120FWH-T. 9IDGK-120FWH-T. 9IDGA-120FWH-T. 9IDDA-120F-T. 9IDDD-120F-T. 9IDDE-120F-T. 9IDDG-120F-T. 9IDDK-120F-T. 9IDKA-120F-T. 9IDKD-120F-T. 9IDKE-120F-T. 9IDKG-120F-T. 9IDKK-120F-T.

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

Induction Motor DKM (90W □90mm)

- Model: 9IDGA-90FP. 9IDGD-90FP. 9IDGE-90FP. 9IDGG-90FP. 9IDGK-90FP. 9IDGA-90FP. 9IDGA-90FH. 9IDGD-90FH. 9IDGE-90FH. 9IDGG-90FH. 9IDGK-90FH. 9IDGA-90FH. 9IDGA-90FW. 9IDGD-90FW. 9IDGE-90FW. 9IDGG-90FW. 9IDGK-90FW. 9IDGA-90FW. 9IDGA-90FWH. 9IDGD-90FWH. 9IDGE-90FWH. 9IDGG-90FWH. 9IDGK-90FWH. 9IDGA-90FWH. 9IDDA-90F. 9IDDD-90F. 9IDDE-90F. 9IDDG-90F. 9IDDK-90F. 9IDKA-90F. 9IDKD-90F. 9IDKE-90F. 9IDKG-90F. 9IDKK-90F. 9IDGA-90FP-T. 9IDGD-90FP-T. 9IDGE-90FP-T. 9IDGG-90FP-T. 9IDGK-90FP-T. 9IDGA-90FP-T. 9IDGA-90FH-T. 9IDGD-90FH-T. 9IDGE-90FH-T. 9IDGG-90FH-T. 9IDGK-90FH-T. 9IDGA-90FH-T. 9IDGA-90FW-T. 9IDGD-90FW-T. 9IDGE-90FW-T. 9IDGG-90FW-T. 9IDGK-90FW-T. 9IDGA-90FW-T. 9IDGA-90FWH-T. 9IDGD-90FWH-T. 9IDGE-90FWH-T. 9IDGG-90FWH-T. 9IDGK-90FWH-T. 9IDGA-90FWH-T. 9IDDA-90F-T. 9IDDD-90F-T. 9IDDE-90F-T. 9IDDG-90F-T. 9IDDK-90F-T. 9IDKA-90F-T. 9IDKD-90F-T. 9IDKE-90F-T. 9IDKG-90F-T. 9IDKK-90F-T.

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

Induction Motor DKM (60W □90mm)

- Model: 9IDGA-60FP. 9IDGD-60FP. 9IDGE-60FP. 9IDGG-60FP. 9IDGK-60FP. 9IDGA-60FP. 9IDGA-60FH. 9IDGD-60FH. 9IDGE-60FH. 9IDGG-60FH. 9IDGK-60FH. 9IDGA-60FH. 9IDGA-60FW. 9IDGD-60FW. 9IDGE-60FW. 9IDGG-60FW. 9IDGK-60FW. 9IDGA-60FW. 9IDGA-60FWH. 9IDGD-60FWH. 9IDGE-60FWH. 9IDGG-60FWH. 9IDGK-60FWH. 9IDGA-60FWH. 9IDDA-60F. 9IDDD-60F. 9IDDE-60F. 9IDDG-60F. 9IDDK-60F. 9IDKA-60F. 9IDKD-60F. 9IDKE-60F. 9IDKG-60F. 9IDKK-60F. 9IDGA-60FP-T. 9IDGD-60FP-T. 9IDGE-60FP-T. 9IDGG-60FP-T. 9IDGK-60FP-T. 9IDGA-60FP-T. 9IDGA-60FH-T. 9IDGD-60FH-T. 9IDGE-60FH-T. 9IDGG-60FH-T. 9IDGK-60FH-T. 9IDGA-60FH-T. 9IDGA-60FW-T. 9IDGD-60FW-T. 9IDGE-60FW-T. 9IDGG-60FW-T. 9IDGK-60FW-T. 9IDGA-60FW-T. 9IDGA-60FWH-T. 9IDGD-60FWH-T. 9IDGE-60FWH-T. 9IDGG-60FWH-T. 9IDGK-60FWH-T. 9IDGA-60FWH-T. 9IDDA-60F-T. 9IDDD-60F-T. 9IDDE-60F-T. 9IDDG-60F-T. 9IDDK-60F-T. 9IDKA-60F-T. 9IDKD-60F-T. 9IDKE-60F-T. 9IDKG-60F-T. 9IDKK-60F-T.

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

Induction Motor DKM (40W □90mm)

- Model: 9IDGA-40G. 9IDGA-40W. 9IDGA-40WH. 9IDDA-40. 9IDDA-40. 9IDDA-40. 9BIDKA-40. 9IDKA-40. 9IDKA-40. 9IDGD-40G. 9IDGD-40W. 9IDGD-40WH. 9IDDD-40. 9IDDD-40. 9IDDD-40. 9IDKD-40. 9IDKD-40. 9IDKD-40. 9IDGE-40. 9IDGE-40W. 9IDGE-40WH. 9IDDE-40. 9IDDE-40. 9IDDE-40. 9IDKE-40. 9IDKE-40. 9IDKE-40. 9IDGG-40G. 9IDGG-40W. 9IDGG-40WH. 9IDDG-40. 9IDDG-40. 9IDDG-40. 9IDKG-40. 9IDKG-40 9IDKG-40. 9IDGK-40G. 9IDGK-40W. 9IDGK-40WH. 9IDDK-40. 9IDDK-40. 9IDDK-40. 9IDKK-40. 9IDKK-40. 9IDKK-40. 9IDGA-40G-T. 9IDGA-40W-T. 9IDGA-40WH-T. 9IDDA-40-T. 9IDDA-40-T. 9IDDA-40-T. 9IDKA-40-T. 9IDKA-40-T. 9IDKA-40-T. 9IDGD-40G-T. 9IDGD-40W-T. 9IDGD-40WH-T. 9IDDD-40-T. 9IDDD-40-T. 9IDDD-40-T. 9IDKD-40-T. 9IDKD-40-T. 9IDKD-40-T. 9IDGE-40-T. 9IDGE-40W-T. 9IDGE-40WH-T. 9IDDE-40-T. 9IDDE-40-T. 9IDDE-40-T. 9IDKE-40-T. 9IDKE-40-T. 9IDKE-40-T. 9IDGG-40G-T. 9IDGG-40W-T. 9IDGG-40WH-T. 9IDDG-40-T. 9IDDG-40-T. 9IDDG-40-T. 9IDKG-40-T . 9IDKG-40-T. 9IDKG-40-T. 9IDGK-40G-T. 9IDGK-40W-T. 9IDGK-40WH-T. 9IDDK-40-T. 9IDDK-40-T. 9IDDK-40-T. 9IDKK-40-T. 9IDKK-40-T. 9IDKK-40-T.

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

Induction Motor DKM (25W □80mm)

- Model: 8IDGA-25G. 8IDGD-25G. 8IDGE-25G. 8IDGG-25G. 8IDGK-25G. 8IDGA-25W. 8IDGD-25 W. 8IDGE-25 W. 8IDGG-25 W. 8IDGK-25 W. 8IDDA-25. 8IDDD-25. 8IDDE-25. 8IDDG-25. 8IDDK-25. 8IDGA-25G-T. 8IDGD-25G-T. 8IDGE-25G-T. 8IDGG-25G-T. 8IDGK-25G-T. 8IDGA-25W-T. 8IDGD-25W-T. 8IDGE-25W-T. 8IDGG-25W-T. 8IDGK-25W-T. 8IDDA-25-T. 8IDDD-25-T. 8IDDE-25-T. 8IDDG-25-T. 8IDDK-25-T.

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

Induction Motor DKM (15W □80mm)

- Model: 8IDGA-15G. 8IDGD-15G. 8IDGE-15G. 8IDGG-15G. 8IDGK-15G. 8IDGA-15W. 8IDGD-15 W. 8IDGE-15 W. 8IDGG-15 W. 8IDGK-15 W. 8IDDA-15. 8IDDD-15. 8IDDE-15. 8IDDG-15. 8IDDK-15. 8IDGA-15G-T. 8IDGD-15G-T. 8IDGE-15G-T. 8IDGG-15G-T. 8IDGK-15G-T. 8IDGA-15W-T. 8IDGD-15W-T. 8IDGE-15W-T. 8IDGG-15W-T. 8IDGK-15W-T. 8IDDA-15-T. 8IDDD-15-T. 8IDDE-15-T. 8IDDG-15-T. 8IDDK-15-T.

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

Induction Motor DKM (15W □70mm)

- Model: 7IDGA-15G. 7IDGD-15G. 7IDGE-15G. 7IDDA-15. 7IDDD-15. 7IDDE-15. 7IDGA-15G-T. 7IDGD-15G-T. 7IDGE-15G-T. 7IDDA-15-T. 7IDDD-15-T. 7IDDE-15-T.

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

Induction Motor DKM (10W □70mm)

- Model: 7IDGA-10G. 7IDGD-10G. 7IDGE-10G. 7IDDA-10. 7IDDD-10. 7IDDE-10. 7IDGA-10G-T. 7IDGD-10G-T. 7IDGE-10G-T. 7IDDA-10-T. 7IDDD-10-T. 7IDDE-10-T.

0 VND
ZALO/ 0976 195 223

Induction Motor DKM (6W □70mm)

- Model: 7IDGA-6G. 7IDGD-6G. 7IDGE-6G. 7IDDA-6. 7IDDD-6. 7IDDE-6. 7IDGA-6G-T. 7IDGD-6G-T. 7IDGE-60G-T. 7IDDA-6-T. 7IDDD-6-T. 7IDDE-6-T.

0 VND
ZALO/ 0976 195 223
2 3 4 5 » ( 5 ) Di chuyển đến trang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG

Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 0976195223

Hotline: 0918195223

Email: thelinhttht@gmail.com            Email: dkmkorea@gmail.com

Website: http://dkmmotor.mov.mn/

Đang truy cập: 3
Trong ngày: 20
Trong tuần: 406
Lượt truy cập: 1869597

9PFK12.5BH

8CSDGE-25G

6GBD7.5MH

10UBK15BH 02

9GBK90BH

9GBK12.5BMH

9HFK100BH

S9KH180B

7GBK25BMH

9SBDGE-60F2WH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG

Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 0976195223

Hotline: 0918195223

Email: thelinhttht@gmail.com            Email: dkmkorea@gmail.com

Website: http://dkmmotor.mov.mn/